Libor Fojtík

Tramps

21. 6. 2021 - 12. 9. 2021

The photography collection is an homage to all were and stayed young, had wanderlust in their hearts and were drawn to sleeping under the stars. Regardless of whether they called themselves tramps, woodcrafters, wanderers, vagrants, cowboys or whether they eventually fastened a satellite to their roofs, they all became a part of almost exclusively Czechoslovak phenomenon of tramping, which is considered to be Czechia’s largest subculture.
The project captures the tramps’ lives in Bohemia and Moravia with the aim to document this specific subculture, since there is currently no comprehensive visual testament of this  Czech phenomenon. The project is akin to field research, photographed across various regions of the Czech republic. Tramping, inspired by the League of Forrest Wisdom, woodcraft, scouting and America’s Wild West, became Czechoslovakia’s alternative movement, bitterly tolerated by the time’s socio-political regime. The term tramp or wonderer is on one hand based on Jack London’s novels’ depictions of an individual not abiding by societal norms and living on the fringes of society. On the other hand, it is a movement based on friendship, togetherness, strong connection with nature and distancing oneself from a consumerist lifestyle and the bourgeoise. Due to the changes in societal norms and political regime, the movement underwent a transformation and a revival, and continues to exist in some form to this day. The culmination of the project is a book, exhibition and a short documentary film.

Libor Fojtik (*1977) is a graduate of master’s studies at the Institute of Creative Photography at FPF Silesian University in Opava. In his freelance work he mainly focuses on documentary and arranged photography. His documentary collections originate from long term journeys in countries such as Japan, India, Russia, Vietnam, Mongolia, New Zealand and more. Some of his Czech series focus on themes of consumerism and societal change, environment, the absurdity of everyday life, etc. In 2007 Fojtik became a photoreporter for the ISIFA photoagency. He works as a photographer for the Hospodarske newspaper since 2009. In the past he taught yearlong courses and photography workshops for the Institute of Digital Photography in Prague. His series Absurdistan – my home won the first prize in the FRAME photography competition and first prize in Czech Press Photo 2010’s category Everyday life. He was among the 60 finalists in the international LUMIX Photofestival in Hannover, a competition of young photojournalists. He authored multiple independent and collective exhibitions across the Czech republic and Europe.

Tomas Pospech, the curator.

 

Soubor Trampové vznikl jako pocta všem, kdo jsou nebo byli a zůstali mladí, měli toulavé boty a táhlo je to pod širák. Ať už si říkali trampové, woodcrafteři, vandráci, čundráci, kovbojové, indiáni nebo si časem na své chaty pověsili satelit, všichni se stali součástí téměř výhradního českého a slovenského fenoménu trampingu, který je považován za naši největší subkulturu.

Fotografický projekt zachycuje život trampů v Čechách a na Moravě s cílem zdokumentovat stav, podobu této specifické subkultury, neboť v současné době neexistuje ucelený obrazový soubor o tomto ryze českém fenoménu. Jde o projekt terénní, vznikající v různých regionech České republiky. Tramping se ve své inspiraci Ligou lesní moudrosti, woodcraftem, skautingem a americkým Divokým západem stal v bývalém Československu hnutím, které mělo vzhledem k dobovým společensko‑politickým poměrům charakter trpěné alternativní kultury. Pojem tramp podle románů Jacka Londona na jedné straně vyjadřuje člověka nerespektujícího všeobecně vžité společenské konvence, pohybujícího se na okraji společnosti a na straně druhé jde o hnutí založené na přátelství, sounáležitosti, romantickém vztahu k přírodě a odporu ke konzumnímu způsobu života a měšťáctví. V souvislosti se změnou společenského systému a politické situace prošlo hnutí zásadními změnami i opětovnou obrodou a v jisté podobě žije dodnes. Cílem projektu je kniha, výstava a krátký dokumentární film.

Tomáš Pospěch, kurátor


LIBOR FOJTÍK

Libor Fojtík (*1977) je absolventem magisterského studia na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Ve volné tvorbě se zabývá především dokumentární a aranžovanou fotografií. Jeho dokumentární soubory pocházejí z dlouhodobých cest po zemích, jako jsou Japonsko, Indie, Rusko, Vietnam, Mongolsko, Nový Zéland a další. Některé soubory z České republiky se zabývají tématy „konzumu a proměny společnosti“, absurdity všedního dne, životního prostředí atd. V roce 2007 se stal fotoreportérem fotoagentury ISIFA. Od roku 2009 pracuje jako fotograf Hospodářských novin. V minulosti lektoroval celoroční kurzy a workshopy fotografie v Praze pro Institut digitální fotografie IDIF. Se souborem Absurdistán – domov můjvyhrál první cenu ve fotografické soutěži FRAME a také první cenu v kategorii Každodenní život Czech Press Photo 2010. Zúčastnil se výběru 60 finalistů z celého světa na mezinárodním festivalu v Hannoveru LUMIX Photofestival pro mladé fotožurnalisty. Je autorem několika samostatných a společných výstav nejen v České republice ale i v Evropě.

For now
No more actions
No more actions